UW PRIVACY

Ik, Melissa Horlait, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mijn cliënten. Ik verbind mij ertoe om de persoonlijke gegevens te verwerken met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Hierbij houd ik mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG) en aan de rechten die de cliënten zelf hebben (volgens de Wet op Patiëntenrechten). Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze privacyverklaring wordt verder omschreven welke persoonlijke gegevens ik kan verzamelen, waarom ik deze gegevens wil verzamelen, hoe ik deze wil gebruiken en hoe ik hiermee zal omgaan.

Welke persoonsgegevens houd ik bij?

- Vanuit de website

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houd ik geen gegevens bij. Als er gebruik wordt gemaakt van het online contactformulier, worden de gevraagde gegevens verstuurd via een beveiligde mailserver (www.one.com). Deze zullen dan enkel geraadpleegd worden door mezelf. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

- Via telefonische contactname

Als je je telefonisch aanmeldt, dan vraag ik jouw naam, voornaam en telefoonnummer. Gegevens die ik noteer op papier, bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden in beveiligde cloud-omgeving met een paswoord bewaard dat enkel door mij toegankelijk is. Geen van de gegevens zullen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

- Tijdens de coachingstrajecten

Indien een coachingstraject wordt opgestart, zullen volgende persoonsgegevens bijgehouden worden: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer (indien van toepassing), gegevens huisarts, informatie die ik krijg van derden (relevant voor de coaching zoals oa. verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten e.a.), informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.), informatie uitgewisseld tussen jou en mezelf in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.) en alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. Alles wordt genoteerd en bewaard in jouw persoonlijk cliëntendossier. Gegevens op papier bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden in een beveiligde cloud-omgeving met een paswoord bewaard dat enkel door mij toegankelijk is. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Ik verzamel deze gegevens om je een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Alle persoonlijke gegevens alsook gegevens mbt het coachingstraject worden veilig bewaard zodat niemand dan ikzelf er toegang tot heeft. Ik verbind mij ertoe om de genomen veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren en, indien nodig, aan te passen. 

Als erkend psycholoog ben ik bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding. Dit impliceert dat alle verzamelde persoons- en coachingsgerelateerde gegevens ook vallen onder dit beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Om kwaliteitsvolle coaching te blijven garanderen, kan bepaalde informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Indien nodig kan ook informatie gedeeld worden met o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt. Ook deze perdonen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ik verbind mij ertoe om enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw coachingstraject te delen met (een) andere zorgverlener(s). 

In het kader van terugbetalingen van verstrekte hulp door mutualiteits- of verzekeringsinstellingen worden jouw gegevens enkel op jouw verzoek gedeeld. Indien ik als psycholoog opgeroepen wordt voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heb ik de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter en de informatie te delen die van mij gevraagd wordt.

In uitzonderlijke gevallen - zoals een acute noodsituatie - ben ik als psycholoog bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit is enkel in het geval dat er sprake is van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend. 

Een beperkt aantal persoonsgegevens kan gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Ik wissel in geen enkel geval gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

Gegevens op papier bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloud-omgeving met een paswoord dat enkel door mezelf gekend is. Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 

Jouw rechten als cliënt.

Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoons- of coachingsgerelateerde gegevens uitlekken, verbind ik mij ertoe je daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen alsook dit te melden aan de bevoegde instanties.

Wijziging in deze privacyverklaring.

Det beleid omtrent de gegevensbescherming zal continue opgevolgd worden. Ik behoud me het recht om dit privacybeleid ten allen tijde te veranderen, dit naar aanleiding van een verandering in mijn diensten of de geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Voor bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens, sta ik je graag te woord.

Met klachten kan je je wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht
De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


© Melissa Horlait. All rights reserved.
Powered by GESELLE.be |  Uw privacy