Skip to main content

Privacyverklaring

Ik, psycholoog Melissa Horlait (werkend onder de BV W&M Projects and Stables met ond.nr.BE0473.048.511 en maatschappelijke zetel te Hogeweg 94, 1730 Asse), hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en verwerk persoonsgegevens dan ook met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd zou kunnen worden.

Ik houd mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als patiënt hebt (waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze privacyverklaring wordt verder omschreven welke gegevens ik kan verzamelen, waarom ik deze gegevens wil verzamelen, hoe ik deze wil gebruiken en hoe ik hiermee zal omgaan.

Door de toegang tot en gebruik te maken van de website en/of mijn diensten verklaar je je akkoord met dit privacybeleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS HOUD IK BIJ?

- Vanuit de website

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houd ik geen gegevens bij. Als er gebruik wordt gemaakt van het online contactformulier, worden de gevraagde gegevens verstuurd via een beveiligde mailserver. Deze zullen dan enkel geraadpleegd worden door mezelf. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

- Via telefonische contactname

Als je je telefonisch aanmeldt, dan vraag ik jouw naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Gegevens die ik noteer op papier, bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden in beveiligde cloud-omgeving met een paswoord bewaard dat enkel door mij toegankelijk is. Geen van de gegevens zullen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

- Bij de intake en tijdens de consulten

Tijdens psychologische begeleiding kunnen volgende persoonsgegevens bijgehouden worden: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, rijksregisternummer, verwijzer (indien van toepassing), gegevens huisarts, informatie mbt eerdere begeleidingen, (diagnostische verslagen, testresultaten e.a.), informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.), informatie uitgewisseld tussen jou en mezelf in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.) en alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. Alles wordt (digitaal) genoteerd en bewaard in jouw persoonlijk cliëntendossier. Gegevens op papier bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden in een beveiligde cloud-omgeving met een paswoord bewaard dat enkel door mij toegankelijk is. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van de consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Jouw persoonlijk dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

WAAROM WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD?

Ik verzamel deze persoonsgegevens met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg (AVG artikel 9.1.f). Ik houd mij aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en ben onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

WIE HEEFT TOEGANG TOT JE PERSOONSGEGEVENS?

Alle persoonlijke gegevens alsook gegevens mbt de begeleiding worden veilig bewaard zodat niemand dan ikzelf er toegang tot heeft. Ik verbind mij ertoe om de genomen veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren en, indien nodig, aan te passen.

Om kwaliteitsvolle hulpverlening te blijven garanderen, kan bepaalde informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Indien nodig kan ook informatie gedeeld worden met o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt. Ook deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor je behandeling door een andere zorgverlener. Indien je je geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien je een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot jouw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met je eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met je eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Indien ik als psycholoog opgeroepen wordt voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heb ik de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter en de informatie te delen die van mij gevraagd wordt.

In uitzonderlijke gevallen - zoals een acute noodsituatie - ben ik als psycholoog bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit is enkel in het geval dat er sprake is van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf of anderen, dat op geen andere manier kan worden afgewend.

Ik wissel in geen enkel geval gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie.

JOUW RECHTEN ALS CLIËNT

Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) aan te passen of documenten toe te voegen. In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in je dossier kan je rechtstreeks tot mij wenden. Ook bij vragen of klachten hieromtrent kan je steeds bij mij terecht.

Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoons- of behandelingsgerelateerde gegevens uitlekken, verbind ik mij ertoe je daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen alsook dit te melden aan de bevoegde instanties.

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Dit beleid omtrent de gegevensbescherming zal continue opgevolgd worden. Ik behoud me het recht om dit privacybeleid te allen tijde te veranderen, dit naar aanleiding van een verandering in mijn diensten of de geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

KLACHTEN

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Indien je klachten zou hebben over mij als psychologe, kan je dit in eerste instantie best met mezelf zelf bespreken. Wanneer dit niet lukt of indien je dit liever bespreekt met een neutraal persoon, kan je je wenden tot de Psychologencommissie. Je kan dan een bemiddeling aanvragen of een klacht indienen ( http://www.compsy.be/nl/klacht/).

Contact

Wens je meer info mbt dit privacybeleid, heb je vragen of opmerkingen of wil je je rechten uitoefenen?
Contacteer mij dan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je mail wordt beantwoord binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen de 30 dagen.

(laatste wijziging d.d. 1/12/2022)